Valetta Büyükelçiliği

Valetta Büyükelçiliği Adresi:
35, Sir Luigi Preziosi Square, Floriana-MALTA

Valetta Büyükelçiliği Telefonu :
 +356 21 22 34 24 

Valetta Büyükelçiliği Faks Numarası :
+356 21 22 43 08

Valetta Büyükelçiliği Eposta Adresi :
embassy.valletta@mfa.gov.tr 

Valetta Büyükelçiliği Websitesi :
http://valetta.be.mfa.gov.tr