Kudüs Başkonsolosluğu

Kudüs Başkonsolosluğu Adresi :
87, NABLUS ROAD, SHEIKH JERRAH P.O.BOX: 19031, JERUSALEM 91190

Kudüs Başkonsolosluğu Telefonu :
 00 972 2 5910 555 /00 972 2 5910 556 /00 972 2 5910 557

Kudüs Başkonsolosluğu Faks Numarası :
 00 972 2 582 02 14

Kudüs Başkonsolosluğu Eposta Adresi :
consulate.jerusalem@mfa.gov.tr

Kudüs Başkonsolosluğu Web Sitesi :
http://kudus.bk.mfa.gov.tr

İlgili Yazılar